محصولات

قیر 40/50

قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 40 تا 50 باشد و گرید آن مطابق با گرید ارائه شده توسط شرکت نفت جی می باشد .


کاربرد : عمده ترین كاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری می باشد.

قیر 60/70

قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 60 تا 70 باشد و گرید آن مطابق با گرید ارائه شده توسط شرکت نفت جی می باشد .


کاربرد : عمده ترین كاربرد متداول این محصول در مناطق معتدل می باشد .

قیر 85/100

قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین85 تا 100 باشد و گرید آن مطابق با گرید ارائه شده توسط شرکت نفت جی می باشد .


کاربرد : عمده ترین كاربرد متداول این محصول در مناطق سردسیر می باشد .